Privacyverklaring

Sibat B.V. (verder te noemen Sibat) respecteert uw privacy en verklaart uw persoonsgegevens vertrouwelijk te zullen behandelen. De persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Sibat zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de geldende wetgeving.In deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

INLEIDING

In deze privacyverklaring lichten wij de belangrijkste verwerkingen van persoonsgegevens door Sibat toe. We gebruiken hierbij onder andere de volgende termen:

Persoonsgegevens:

Persoonlijk herleidbare gegevens, deze zeggen direct of indirect iets over u als persoon; bijvoorbeeld uw naam, adres of e-mailadres.

Verwerkingsverantwoordelijke:

De ‘eigenaar’ van bepaalde persoonsgegevens. Afhankelijk van de aard van de gegevens kan dit Sibat zelf zijn, maar kan ook een derde (bijvoorbeeld: klant, leverancier, etc.).

Verwerker (of Subverwerker):

De partij die de gegevens daadwerkelijk verwerkt. Ook dit kan zowel Sibat zijn (als ICT dienstverlener), alsook een derde, die op zijn of haar beurt weer gegevens van Sibat (of haar klanten) (sub)verwerkt.

Verwerken:

Alles wat er met uw persoonsgegevens kan worden gedaan. Zoals het verzamelen, opslaan, gebruiken en verwijderen van uw persoonsgegevens uit onze administratie.

VERSCHILLENDE VORMEN VAN VERWERKING

Sibat kan op verschillende manieren betrokken zijn bij de verwerking van (uw) persoonsgegevens.

Ten eerste verwerkt Sibat de persoonsgegevens van:

 • haar directe en indirecte, bestaande of potentiële relaties
 • haar eigen werknemers

Deze verwerking is voor Sibat noodzakelijk om:

 • haar klanten van dienst te kunnen zijn en te kunnen factureren
 • relatiebeheer
 • haar personeel uit te kunnen betalen
 • orders te kunnen plaatsen bij haar leveranciers
 • voor promotie- of marketingdoeleinden
 • een wettelijke verplichting heeft om bepaalde gegevens bij te houden

In al deze gevallen is Sibat (eind)verantwoordelijk voor de bescherming van deze persoonsgegevens.

Daarnaast kan Sibat persoonsgegevens verwerken voor derden.

Dit doen wij als ICT dienstverlener en/of softwareleverancier. Sibat is dan de (sub)verwerker van die persoonsgegevens. Omdat Sibat in dat geval niet (eind)verantwoordelijk is voor de bescherming van de persoonsgegevens, maakt Sibat afspraken met de verwerkingsverantwoordelijke in een verwerkersovereenkomst. Hierin wordt vastgelegd welke gegevens Sibat verwerkt en op welke wijze zij de gegevens zal beschermen voor die verwerkingsverantwoordelijke.

WAT VOOR GEGEVENS VERWERKT SIBAT EN OP WELKE MANIER

Wat voor gegevens Sibat precies verwerkt, hangt af van haar rol. Zoals hierboven aangegeven moet een onderscheid worden gemaakt tussen de situatie waarin Sibat zelf verantwoordelijk is en de situatie waarin een derde (bijvoorbeeld klant of leverancier) verantwoordelijk is.

In het eerste geval verwerkt Sibat alleen die persoonsgegevens die zij daadwerkelijk nodig heeft. Deze persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij worden verwerkt. Hierbij hanteert Sibat in ieder geval een aantal uitgangspunten:

 • Alle Sibat medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht
 • Alle Sibat medewerkers hebben een integriteitsverklaring ondertekend
 • Soms schakelt Sibat derden in die in haar opdracht persoonsgegevens bewerken; bijvoorbeeld een marketingbureau dat een online campagne voor Sibat uitvoert. Met deze derde partijen sluit Sibat altijd een verwerkersovereenkomst, teneinde ervoor te zorgen dat uw gegevens bij die derde net zo veilig zijn als bij Sibat. Sibat blijft in dat geval verantwoordelijk
 • Sibat verkoopt uw persoonsgegevens nooit door aan derden.

In het andere geval (wanneer Sibat dus slechts de gegevens verwerkt, zonder Verantwoordelijke van de gegevens te zijn), weet Sibat veelal niet eens welke gegevens het precies betreft. Sibat heeft immers zelf geen toegang tot de data die een klant bijvoorbeeld in het Sibat software heeft geplaatst. In alle gevallen treft Sibat hierbij passende technische en organisatorische maatregelen.

VERWERKT SIBAT OOK BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens; bijvoorbeeld over gezondheid, religie, strafrechtelijk verleden of geboorteland. Sibat verwerkt als Verwerkingsverantwoordelijke geen bijzondere persoonsgegevens. Wel kan het zijn dat Sibat bijzondere persoonsgegevens verwerkt als verwerker van gegevens van haar klanten (de verwerkingsverantwoordelijken). Dit is dan specifiek opgenomen in de verwerkersovereenkomst met de betreffende klant.